Nyheter

Lektion 38

Rättigheter och skyldigheter

Mål

Deltagarna ska:

 • Prata om rättighet och skyldigheter
 • Välja ut en rättighet som är särskilt viktig för dem
 • Tänka på vilken skyldighet som hör ihop med just den rättigheten

Lösblad

Vägledning för kursledare:

 • Att känna till sina rättigheter

Lösblad till deltagare:

 • Rättigheter och skyldigheter

Material

Hemuppgift

Be deltagarna tänka vidare på den rättighet de valt och den skyldighet som hänger ihop med den rättigheten. Under nästa lektion ber ni deltagarna att var och en berätta om vilken rättighet just de har valt och varför.

Lektionens innehåll

Aktivitet Kursledaren kan göra och säga
Gå igenom

Nu börjar fortsättningskursen i Hälsan spelar roll. Vi har hittills gjort de första 37 lektionerna och ni ska vi göra 22 extralektioner. 

Jätteroligt att ni vill vara med!

Det blir ungefär som förra gången. Ni kommer att få möjlighet att diskutera och lära er ännu mer om er hälsa och vad som påverkar den. 

Introducera lektion

Idag ska vi prata om våra rättigheter och skyldigheter. 

Dina rättigheter handlar om vilka val du kan göra. 

 

Gå igenom rättigheter och skyldigheter

Med rättigheter kommer även skyldigheter. 

Till exempel har du en rättighet att stiga upp ur sängen när du vill. 

Men du har också en skyldighet att försöka komma i tid om du har någon som väntar på dig. Det kan vara på en daglig verksamhet eller på en arbetsplats. 

fråga och dokumentera svar

Nu ska vi prata lite om olika val vi gör i vardagen. Ni kanske kommer ihåg att vi pratade om att göra hälsosamma val i en tidigare lektion.

Att kunna välja är en rättighet. 

Gjorde ni några val förra veckan? 

Underlätta diskussionen genom att ge några exempel.

Det kan vara vad man valde att köpa i affären. Vem man valde att träffa. Vilka kläder man valde att ta på sig. Vem man valde att ringa till. 

Låt deltagarna prata om de olika val de gjorde förra veckan. Skriv ner deltagarnas svar på blädderblocket.

 

fråga

Är det någon som tänker att ”jag får aldrig göra några val”?

Vilka val vill du kunna göra?

Vad är det som gör att du inte kan välja?

fråga

Vill någon dela med sig och berätta om något dåligt eller mindre bra val som du gjort? 

Diskutera

Vi har alla en rättighet att välja. Men den rättigheten medför också en skyldighet som vi måste ta ansvar för. 

Nu ska vi skyldigheter som är kopplade till våra val.

Blev det svårt? Vi ska förklara. 

Ett exempel på en rättighet är att

 • Ha någonstans att bo 
 • Välja när jag vill vara ensam
 • Säga vad jag tycker

En skyldighet är att komma i tid om man bokat tid med någon. 

Kan ni ge fler exempel på rättigheter och skyldigheter? 

Dokumentera svar

Medan deltagarna pratar om vilka rättigheter och skyldigheter de har, antecknas de på blädderblocket. Gör en lista med två kolumner på blädderblocket med ”rättigheter” och ”skyldigheter”. Sätt gärna en bild bredvid (Se Bildbanken)

Det kan vara till exempel

 • Rättighet: Rätten till en egen bostad
 • Skyldighet: Ta hand om den, inte störa grannar

 

 • Rättighet: Att åka kollektivtrafik
 • Skyldighet: Att visa en giltig biljett eller busskort
Dela ut lösbladet: Rättigheter och skyldigheter till deltagarna

Gå igenom lösbladet Rättigheter och skyldigheter och låt deltagarna föreslå fler rättigheter och skyldigheter.

Visa film

Visa filmen ni har valt för deltagarna. Diskutera filmen och frågor som kommer upp.

Se Vägledningen: Att känna till sina rättigheter

Gå igenom Vägledningen Att känna till sina rättigheter och prata om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – på lättläst svenska.

Gå igenom

Efter att ni tittat på filmen kan ni gå igenom de rättigheter och skyldigheter som ni skrev upp tidigare. Ni har kanske kommit på flera. Komplettera listan med skyldigheter som hör ihop med dessa rättigheter. Till exempel:

Vi pratade tidigare om rättigheten till daglig verksamhet och rätten att få en bostad.  Vilken skyldighet kan det innebära?  

Vilka skyldigheter hör till att ha fått en särskild uppgift att göra på sin dagliga verksamhet?

Tänk på att en skyldighet kan vara att säga till om man inte klarar av just den uppgiften. Eller att man behöver mera tid. 

(Det betyder ju inte att man inte klarar av uppgiften).

Ett annat exempel är om man kanske vill göra något ganska sent på kvällen. Men man är ändå skyldig att gå upp på morgonen, även om man är jättetrött, för att någon väntar på en.

Gör ett rollspel (Valfritt)

Om ni i gruppen har erfarenhet av rollspel eller känner er bekväma med att försöka göra ett kan ni göra denna övning.

Nu ska vi försöka göra ett rollspel som handlar om de rättigheter och skyldigheter som vi har skrivit upp. Två av er kan vara skådespelare och spela upp en situation som visar på en rättighet och vilken skyldighet som hör ihop med den.

(Om det passar gruppen kan man först spela upp en situation med bara rättigheten och efter det en situation där det blir tydligt att även skyldigheten är med).

Använd gärna exempel som ni tog upp i gruppdiskussionen.

Ge hemuppgift

Till nästa gång ska var och en av er välja en rättighet och öva på den skyldighet som hör ihop med den rättigheten. Ni kan diskutera med varandra eller tänka på något för er själva.

Nästa gång vi ses får ni berätta om vilken rättighet ni valde och varför.

sammanfatta

Idag har vi pratat om vilka rättigheter vi har – men också vilka skyldigheter vi har.   

UPPFÖLJNING

 • Pratade deltagarna om rättigheter och skyldigheter?
 • Valde deltagarna ut en rättighet som var särskilt viktig för dem?
 • Kunde deltagarna tänka sig en skyldighet som hör ihop med just den rättigheten?

Vägledning för kursledare

Att känna till sina rättigheter

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Förenta Nationerna (FN)

I FN ska länderna i världen komma överens så att människor får leva i fred och frihet. Länderna förhandlar och skriver avtal.

En konvention är regler som länder kommer överens om att de ska följa. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vill ge respekt för mänskliga rättigheter till alla personer med funktionsnedsättning.

I artikel 25 står:

Konventionsstaterna erkänner att personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med funktionsnedsättning med beaktande av jämställdhetsperspektivet, däribland hälsorelaterad rehabilitering.

Rättigheter vid funktionsnedsättning

Här kan man läsa om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lättläst svenska:

Rättigheter på lättläst svenska

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att hela samhället ska leva upp till funktionshinderpolitiken. Alla människor har rätt att vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga. Det kallas att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv.

På Myndigheten för delaktighet har man en samlad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Till exempel har man en enkätundersökning som bara personer med funktionsnedsättning får fylla i som heter Rivkraft.

Läs mer på www.mfd.se

 

LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Om man har en omfattande funktionsnedsättning har man rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att man ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Man ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Mina egna sidor

Rättigheter och skyldigheter

 

 

Rättighet: Att välja när och hur jag vill träna

Skyldighet: Att vara med och göra en plan för när och hur jag ska träna.

 

 

Rättighet: Att uttrycka min egen vilja

Skyldighet: Att respektera andras vilja även om jag tycker annorlunda

 

 

Rättighet: Att bestämma över mina egna saker

Skyldighet: Att lägga mina saker på ett bra och säkert ställe och ta väl hand om dem.

 

 

Rättighet: Att få vara ifred

Skyldighet: Att inte störa andra som bett om att få vara ifred.

 

 

 

 

Rättighet: Att välja vad jag ska äta

Skyldighet: Att tänka på att maten jag äter är bra för min hälsa.

 

 

Rättighet: Att vara en medborgare

Skyldighet: Att följa lagar och regler

 

 

Rättighet: Att känna mig trygg

Skyldighet: Att berätta om jag ser någon som gör ett brott

 

 

Rättighet: Att välja en doktor som jag litar på

Skyldighet: Att ta reda på hur jag ska göra för att byta doktor

 

 

Rättighet: Att träffa och vara tillsammans med vänner

Skyldighet: Att respektera mina vänner och hur de vill ha det

 

 

 

Rättighet: Att ha någonting meningsfullt att göra på dagarna

Skyldighet: Om jag inte trivs med det, ska jag berätta det

 

 

Rättighet: Att vara respekterad för den jag är

Skyldighet: Att respektera andra på samma sätt

 

 

Rättighet: Att ha en nära relation

Skyldighet: Att respektera andra som inte vill ha det

 

 

Rättighet: Att rösta i val

Skyldighet: Att ta reda på så mycket jag kan och rösta på det partiet jag tror är bäst

 

 

Gå i kyrkan

Rättighet: Att ha vilken tro jag vill och besöka till exempel en kyrka, synagoga eller en moské

Skyldighet: Att följa de regler som finns i till exempel kyrkan, synagogan eller moskén