Hälsan spelar roll - studie i Stockholms län


Under 2019-2021 utvärderades Hälsan spelar roll i flera LSS-verksamheter i Stockholms län. Projektet drivs av Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och finansieras inom Handlingsprogram övervikt och fetma i Region Stockholm. Här kan du läsa mer om projektet! Observera att webbplatsen fungerar dåligt i Explorer - välj till exempel webbläsaren Chrome.


Health Matters - ett amerikanskt hälsoprogram


Programmet är utvecklat från det amerikanska utvärderade programmet Health Matters. Programmet har utvecklats sedan starten 1998 och används framgångsrikt i flera delstater och länder. Utvärderingen av programmet visade att deltagarna signifikant förbättrade sin hälsa, sina kunskaper om matvanor och fysisk aktivitet, sin tilltro till den egna förmågan att vara fysiskt aktiv, jämfört med kontrollgruppen (Marks, Sisirak and Chang, 2013). Läs mer om Health Matters på healthmattersprogram.org


Image


En första pilotstudie i Haninge kommun


Under hösten 2018 och våren 2019 genomfördes en första pilotstudie av Hälsan spelar roll inom LSS-verksamheten i Haninge kommun. Tre kursledare tog del av de amerikanska webbseminarierna (Train-The- Trainer) och genomförde därefter de 37 lektionerna i två grupper med deltagare. 

Sammanlagt nio deltagare tog del av hela kursen och utvärderingen visade att dessa nio förbättrade sina kunskaper om fysisk aktivitet och hälsosam mat, och ökade sin tilltro till den egna förmågan att vara fysiskt aktiv (enkät) samt förbättrade sin fysiska förmåga, mätt med tre olika tester (Timed Up and Go, 6 minuters gångtest samt 30 seconds chair stand test).

Det gick inte att se någon förändring på BMI, men midjemåttet minskade för några av deltagarna. Resultaten avser en liten grupp individer och det är därför omöjligt att analysera statistiskt. De kvalitativa intervjuerna med kursledare och deltagare visade på positiva erfarenheter av kursen.Image


Större studie i Stockholms län


Innehållet i den svenska versionen av Hälsan spelar roll förbättrades och anpassades ytterligare, utifrån synpunkter och erfarenheter från pilotstudien i Haninge. Dessutom utvecklades webbseminarier på svenska. En större studie genomfördes under 2019-2021, där ett tiotal LSS-verksamheter i Stockholms län deltog. Kursledarna, som arbetar inom LSS-verksamhet, tog del av tre inledande webbseminarier. Därefter höll de i kursen grupper av deltagare med LSS-insats. 

Hälsan spelar roll utvärderades både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativa mått var BMI, midjemått, puls, blodtryck, fysisk förmåga (tre olika tester), steg per dag (stegräknare), kunskaper om matvanor och fysisk aktivitet (skala), tilltro till egen förmåga att träna (skala) samt upplevelse av socialt stöd för hälsosamma vanor (frågor). Kvalitativa data samlades in genom loggbok som kursledarna förde, samt genom intervjuer med kursledare och deltagare. 

Du kan läsa resultaten från utvärderingen i sin helhet genom att ladda ner slutrapporten: Hälsan spelar roll Slutrapport (bilaga 1 ej inkluderad men kan skickas vid förfrågan). Här kan du läsa slutsatserna:

  • Utvärderingen av ”Hälsan spelar roll” visade på goda effekter i form av ökad fysisk aktivitet och förbättrad fysisk förmåga. Kursen kan sannolikt också påverka deltagarnas hälsa och kunskaper om matvanor och fysisk aktivitet i positiv riktning.
  • Det kan fungera bra att genomföra hälsokursen ”Hälsan spelar roll” i LSS-verksamheter med varierande förutsättningar. Det är viktigt att kursledarna kan anpassa innehållet i kursen så att det passar för deltagare med olika förutsättningar och behov.
  • Verksamheternas ledning har en viktig roll i att stödja kursledare och ge förutsättningar för ett bra genomförande.
  • För att deltagare ska kunna omsätta nya kunskaper till nya vanor behövs stöd i vardagen, framför allt från personal i boendet. Därför är det viktigt att boendepersonalen får förutsättningar för att ge detta stöd, bland annat genom att informeras om kursens innehåll.
  • Hälsofrämjande arbete riktat till personer med LSS-insats är också en förutsättning för följsamhet till råd om egenvård från primärvården vid till exempel fetma, diabetes och hypertoni.
  • Med tanke på den onödigt stora ohälsan som finns bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd är det av största vikt att prioritera denna grupp i folkhälsoarbetet. Det är viktigt både att använda befintliga metoder för att främja hälsa och att fortsätta att utveckla metoder och arbetssätt.

 

 
 


Image


Image